مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DHEAs

مخفف عبارت DHEAs

Dehydroepiandrosterone sulfate
نوعی آندروژن غده فوق کلیه (آدرنال) است....