مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OVP

مخفف عبارت OVP

Osterreichische Volks Partei
حزب خلق اتریش (ÖVP) حزبی سیاسی در اتریش...
SRP

مخفف عبارت SRP

Socialist Reich Party
حزب رایش سوسیالیست حزبی سیاسی در آلمان...