مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ش.م.ر

مخفف عبارت ش.م.ر

شیمیایی - میکروبی - رادیو اکتیو
شیمیایی - میکروبی - رادیو اکتیو...
GCC

مخفف عبارت GCC

Generator Capability Curve
منحنی قابلیت ژنراتور. منحنی در صفحه...