مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SCM

مخفف عبارت SCM

Society for Computer Medicine
انجمن پزشکی کامپیوتر. سازمانی که پزشکان...