مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DIP

مخفف عبارت DIP

Digital Image Processing
پردازش تصویر رقومی یا پردازش تصویر...