مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف D

Drive

عبارت D بر روی دنده ماشین، به معنای حالت عادی رانندگی می‌باشد.
D
ارسال نظر

ارسال نظر