مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ADX

مخفف عبارت ADX

Average Directional Movement Index
اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX...
LBC

مخفف عبارت LBC

Living Building Challenge
ساختمان‌های کم کربن (LCB) ساختمان‌هایی...
UJT

مخفف عبارت UJT

UniJunction Transistor
ترانزیستور تک پیوندی یا تک اتصالی (UJT)...
SIMD

مخفف عبارت SIMD

Single Instruction, Multiple Data
در رایانش یک دستور چند داده (SIMD) به...