مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NYHA

مخفف عبارت NYHA

New York Heart Association Functional Classification
نیها، که در ایران به نام کلاس عملکردی...