مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IFJ

مخفف عبارت IFJ

International Federation of Journalists
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران یک...
CPJ

مخفف عبارت CPJ

The Committee to Protect Journalists
کمیته حمایت از روزنامه نگاران یک سازمان...