مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRS

مخفف عبارت IRS

Internal Revenue Service
خدمات درآمد داخلی (IRS) سازمان دولتی و...
TOT

مخفف عبارت TOT

Transfer of Technology
انتقال فناوری (TOT)،در واقع روند انتقال...
RCMP

مخفف عبارت RCMP

Royal Canadian Mounted Police
پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا یا...
پل

مخفف عبارت پل

پرداخت لحظه‌ای
سامانه پرداخت لحظه‌ای (پل) که توسط شرکت...