مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRS

مخفف عبارت IRS

Internal Revenue Service
خدمات درآمد داخلی (IRS) سازمان دولتی و...
TOT

مخفف عبارت TOT

Transfer of Technology
انتقال فناوری (TOT)،در واقع روند انتقال...
پل

مخفف عبارت پل

پرداخت لحظه‌ای
سامانه پرداخت لحظه‌ای (پل) که توسط شرکت...
DFG

مخفف عبارت DFG

Deutsche Forschungs Gemeinschaft
بنیاد پژوهش آلمان (د.اف.گ)، سازمان...