مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DO

Dissolved Oxygen

مقدار اکسیژن حل شده در آب
DO
ارسال نظر

ارسال نظر