مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UDT

Undescended Testicles

بیضه نزول نیافته
UDT
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود