مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SFI

مخفف عبارت SFI

Sustainable Forestry Initiative
پیش گامان در حفاظت و نگهداری در سیستم...
ITIL

مخفف عبارت ITIL

Information Technology Infrastructure Library
ITIL نام مجموعه‌ای از کتب، تجارب و...
FAA

مخفف عبارت FAA

Federal Aviation Administration
اداره هوانوردی فدرال به اختصار FAA...
OTRS

مخفف عبارت OTRS

Open-source Ticket Request System
یک نرم‌افزار کد برای پیاده‌سازی از...