مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ECEF

مخفف عبارت ECEF

Earth-centered Coordinate System
سامانه مختصات زمین‌مرکز، زمین‌ایستا با...
ASIC

مخفف عبارت ASIC

Application Specific Integrated Circuit
مدارهای مجتمع با کاربرد خاص (به اختصار...
TTL

مخفف عبارت TTL

Transistor Transistor Logic
مدارهای منطقی بر پایه دستگاه‌‌های...
VHSIC

مخفف عبارت VHSIC

Very High Speed Integrated Circuit Program
برنامه مدار مجتمع بسیار سریع. یک تلاش...
MESFET

مخفف عبارت MESFET

Metal Semiconductor Field Effect Transistor
علامت اختصاری MESFET دستگاه فعّال اصلی...