مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ET

Ethiopia

مخفف کشور اتیوپی
ET
ارسال نظر

ارسال نظر