مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ARG

مخفف عبارت ARG

Alternate Reality Game
بازی واقعیت جایگزین (ARG)یک شبکه تعاملی...
RAGE

مخفف عبارت RAGE

Rockstar Advanced Game Engine
موتور بازی پیشرفته راک‌استار (RAGE) یا...
ADM

مخفف عبارت ADM

Archer Daniels Midland
آرچر دَنیلز میدلَند که با نام اختصاری...
TOT

مخفف عبارت TOT

Transfer of Technology
انتقال فناوری (TOT)،در واقع روند انتقال...