مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BI
مخفف عبارت BI
Business Intelligence
هوش تجاری را می توان به عنوان یکسری مدل...