مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NNSS

مخفف عبارت NNSS

Navy Navigation Satellite System
سامانه ناوبری ترنزیت یا ناوست یا NNSS ،...
AICPA

مخفف عبارت AICPA

American Institute of Certified Public Accountants
انجمن حسابداران عمومی گواهی‎شده آمریکا...