مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ELO

مخفف عبارت ELO

Electric Light Orchestra
الکتریک لایت ارکسترا (ELO) که به اختصار...
MFM

مخفف عبارت MFM

Magnetic Force Microscope
میکروسکوپ نیروی مغناطیسی (MFM) نوعی...