مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MMP

مخفف عبارت MMP

Minimum Miscible pressure
کمترین فشار امتزاجی: کمترین فشار که در...
PTFE

مخفف عبارت PTFE

Poly Tetra Fluoro Ethylene
پُلی(تترافلوئورو اتیلن) ماده‌ای بسپاری...
STP

مخفف عبارت STP

Steiner Tree Problem
مسئله درخت اشتاینر، که به افتخار یاکوب...