مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DINK

مخفف عبارت DINK

Dual Income, No Kids
خانواده بدون فرزند به زوجی گفته می‌شود...
BIH

مخفف عبارت BIH

Bosnia and Herzegovina
تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین نماینده...
DODAG

مخفف عبارت DODAG

Destination Oriented Directed Acyclic Graph
گراف جهت دار غیر مدور مقصدگرا که به...
ADA

مخفف عبارت ADA

Americans with Disabilities Act
قانونی فدرال که در سال ۱۹۹۰ تصویب شد و...