مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف واحدهای محاسباتی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه واحدها، محاسبات، ریاضی، معادلات و...
MIS
مخفف عبارت MIS
Mercalli Intensity Scale
مقیاس مرکالی (Mis) مقیاس اندازه‌گیری...
EV
مخفف عبارت EV
Escape velocity
سرعت گریز در فیزیک و ستاره‌شناسی به حد...