مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HRS

مخفف عبارت HRS

Hepatorenal Syndrome
سندرم هپاتورنال (اغلب به اختصار HRS) یک...
PSC

مخفف عبارت PSC

Primary Sclerosing Cholangitis
بیماری کلانژیت اسکلروزان اوليه (PSC) یک...
ALD

مخفف عبارت ALD

Alcoholic Liver Disease
سیروز کبدی یا بیماری کبد الکلی (ALD) یا...