مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VSEPR

مخفف عبارت VSEPR

Valence Shell Electron Pair Repulsion
نظریهٔ دافعهٔ زوج الکترون لایه ظرفیتی...
DHV

مخفف عبارت DHV

Design Hour Volume
حجم ساعتی است که توسط مهندسین برای طرح...
TIA

مخفف عبارت TIA

Total Information Awareness
TIA نرم افزاری است كه جست وجو در میان...
COGO

مخفف عبارت COGO

Coordinate Geometry
یک زبان برنامه‌نویسی مسئله‌گرا که برای...
APT

مخفف عبارت APT

Automatic Programmed Tool
APT یک سیستم برنامه‌نویسی می‌باشد که در...
AASHTO

مخفف عبارت AASHTO

American Association of State Highway and Transportation Officials
آیین نامه طرح هندسی راه بر اساس...