مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CRP

مخفف عبارت CRP

C-Reactive Protein
به پروتئين هايي که دراثر عواملی همچون...
CRP

مخفف عبارت CRP

Capacity Requirement Planning
CRP عبارتست از عمل تخمين، اندازه‌گيري،...
CRP

مخفف عبارت CRP

Cyclic Receptor Protein
CRP یک گلوبولین است ، یک پروتئین سرمی...