مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف USSR

Union of Soviet Socialist Republics

اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی (در حال حاضر کشورهای مستقل مشترک المنافع)
USSR
ارسال نظر

ارسال نظر