مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WPS

مخفف عبارت WPS

Word Processing Society
سازمانی که مشوّق برنامه‌های آموزشی...