مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SCM

مخفف عبارت SCM

—Supply Chain Management
مديريت زنجيره تامين، عبارت است از...
IWD

مخفف عبارت IWD

International Women's Day
روز جهانی زن هر ساله در ۸ مارس برگزار...