مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BFI

مخفف عبارت BFI

British Film Institute
انستیتو فیلم بریتانیا (BFI) که ممکن است...
DFG

مخفف عبارت DFG

Deutsche Forschungs Gemeinschaft
بنیاد پژوهش آلمان (د.اف.گ)، سازمان...
EFQM

مخفف عبارت EFQM

European Foundation for Quality Management
بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت...
ILCOR

مخفف عبارت ILCOR

International Liaison Committee on Resuscitation
کمیته رابط بین‌المللی احیا (ILCOR) در...
IFRS

مخفف عبارت IFRS

International Financial Reporting System
بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی...
بتاجا

مخفف عبارت بتاجا

بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی
بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران...
NGM

مخفف عبارت NGM

National Geographic Society
انجمن جغرافیای ملی (NGM)‏، نام سازمانی...