مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LDA

مخفف عبارت LDA

Linear Discriminant Analysis
آنالیز تشخیصی خطی و تشخیص خطی فیشر...
ADX

مخفف عبارت ADX

Average Directional Movement Index
اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX...
TA

مخفف عبارت TA

Transactional Analysis
تحلیل تراکنشی (رفتار متقابل) یا به صورت...
MVP

مخفف عبارت MVP

Minimum Viable Product
در روند تولید محصول، محصول حداقلی قابل...