مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GMU

مخفف عبارت GMU

Gonabad Medical University
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
HELLP

مخفف عبارت HELLP

Hemolysis, Elevated Liver enzymes, and a Low Platelet
نشانگان هلپ (HELLP syndrome) جزو مجموعه...
BFHI

مخفف عبارت BFHI

Baby Friendly Hospital Initiative
طرح بیمارستان دوست‌دار کودک (به اختصار...
BAX

مخفف عبارت BAX

Baxter International Inc
شرکت خدمات بهداشتی و درمانی چند ملیتی...
smbu

مخفف عبارت smbu

Shahid Beheshti University of Medical sciences
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
TUMS

مخفف عبارت TUMS

Tehran University of Medical Science
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...