مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SNES

مخفف عبارت SNES

Super Nintendo Entertainment System
سوپر نینتندو انترتیمنت سیستم (Super...