مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ADOS

مخفف عبارت ADOS

Autism Diagnostic Observation Schedule
مشاهده برنامه‌ریزی شده برای تشخیص...