مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SFI

مخفف عبارت SFI

Sustainable Forestry Initiative
پیش گامان در حفاظت و نگهداری در سیستم...
IRISSF

مخفف عبارت IRISSF

Iranian Shooting Sport Federation
فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران...