مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AMIF

Asylum, Migration and Integration Fund

صندوق پناهندگی، مهاجرت و ادغام در اروپا
AMIF
ارسال نظر

ارسال نظر