مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MFT

مخفف عبارت MFT

Multiprogramming with a Fixed number of Tasks
MFT چند برنامه‌نویسی با تعداد ثابتی از...