مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NMR

مخفف عبارت NMR

Nuclear Magnetic Resonance
تشدید مغناطیسی هسته (NMR) یک پدیدهٔ...