مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PSI

مخفف عبارت PSI

The Physics Society of Iran
انجمن فيزیک ایران در سال ۱۳۱۰ تشکیل شد....
PSI

مخفف عبارت PSI

Pollutant Standards Index
شاخص آلودگی هوا یا (PSI) معیاری برای...