مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPO

مخفف عبارت SPO

Sozialdemokratische Partei Österreichs
حزب سوسیال‌دموکرات اتریش (SPO) حزبی...
SRP

مخفف عبارت SRP

Socialist Reich Party
حزب رایش سوسیالیست حزبی سیاسی در آلمان...
SOPA

مخفف عبارت SOPA

Socialist Party of Azania
حزب سوسیالیست آزانیا (آفریقای جنوبی)...