مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FSHD

مخفف عبارت FSHD

Facio Scapulo Humeral muscular Dystrophy
دیستروفی ماهیچه‌ای فاسیو اسکاپولو...