مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PPR

مخفف عبارت PPR

Pinault-Printemps-Redoute
یک شرکت فرانسوی برگزاری چند ملیتی است...
MSRP

مخفف عبارت MSRP

Manufacturer's Suggested Retail Price
قیمت پیشنهادی شرکت تولید کننده کالا...