مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FDI

مخفف عبارت FDI

Foreign Direct Investment
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (اختصاری FDI)...