مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

سماح

مخفف عبارت سماح

ساماندهی مشتاقان ایام حضور در اعتاب مقدسه
سامانه سماح که مخفف عبارت ساماندهی...