مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NLP

مخفف عبارت NLP

Neuro-Linguistic Programming
«برنامه‌ریزی عصبی زبانی» (NLP)، یک...
بکفا

مخفف عبارت بکفا

برنامه‌ریزی کامپیوتری فرایند آموزشی
اداره برنامه‌ریزی کامپیوتری فرایند...
FPLA

مخفف عبارت FPLA

File Programming Logik Array
به‌معنای آرایه منطقی برنامه‌پذیر در محل...