مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TSH

مخفف عبارت TSH

Thyroid Stimulating Hormone
هورمون محرکه تیروئید یا TSH که به وسیله...