مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UZS

Uzbekistani Sum

سوم، واحد پول ازبکستان
UZS
ارسال نظر

ارسال نظر