مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LBL

مخفف عبارت LBL

Lawrence Berkeley National Laboratory
آزمایشگاه ملی لارنس برکلی مشهور به LBL...
LLNL

مخفف عبارت LLNL

Lawrence Livermore National Laboratory
آزمایشگاه ملی لارنس لیورمور مشهور به...