مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DTS

مخفف عبارت DTS

Digital Theater Systems
در سال 1993 فن‌آوری جدیدی از شرکتی به...