مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VEI

مخفف عبارت VEI

Volcanic Explosivity Index
نمایه شدت فوران آتشفشان (‎VEI‏) به‌روش...