مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MAC

مخفف عبارت MAC

Minimum Alveolar Concentration
حداقل غلظت آلوئولی یا به اختصار MAC...